OFERTA INWESTYCYJNA

SAG MIĘKINIA

Teren inwestycyjny 1

SAG MIĘKINIA

Teren inwestycyjny 2

SAG MIĘKINIA

Teren inwestycyjny 3

SAG MIĘKINIA

Teren inwestycyjny 4

SAG MIĘKINIA

Teren inwestycyjny 5

SAG MIĘKINIA

Teren inwestycyjny 6

Pozostałe tereny inwestycyjne

SAG MIĘKINIA

Często zadawane pytania

 • Kto może inwestować w strefie?

  Oferta sprzedaży działek adresowana jest do podmiotów sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów, których przedmiotem działalności jest branża nowoczesnych technologii w zakresie produkcji lub usług, m.in. IT lub OZE zgodnie z wymogami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Projekt Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini, Projekt nr: RPMP.03.01.02-IZ.00-12-027/19.​

 • Wykorzystanie / przeznaczenie działek​

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej, zatwierdzonym Uchwałą NR XXXIII/404/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017r. (Dz. U. WM poz. 4596 z 07.07.2017r.) ze zm. Działki inwestycyjne znajdujące się na terenie SAG Miękinia, znajdują się w terenie:
  ​2U – tereny zabudowy usługowej;​
  w strefie pośredniej ochrony ujęcia wody pitnej na rzece Rudawie;​
  w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.​

  Położenie działek w Strefie Aktywności Gospodarczej wiąże się z obowiązkiem prowadzenia na jej terenie działalności produkcyjnej lub usługowej bez możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych, turystycznych oraz handlowych (jako obiekt handlowy rozumiany jest obiekt stanowiący całość techniczno – użytkową, przeznaczony do sprzedaży detalicznej towarów). Handel detaliczny będzie możliwy jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:​
  a) sprzedaż detaliczna stanowi element innej działalności gospodarczej i nie jest działalnością wiodącą oraz jednocześnie powierzchnia sprzedaży nie jest usytuowana w obiekcie handlowym (np. sklepy przyfabryczne/ przyzakładowe);​
  b) placówka handlowa z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla pracowników przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie strefy, mająca charakter ogólnodostępny, która nie jest usytuowana w obiekcie handlowym, a zajmowana przez nią lub /i przez inne placówki handlowe powierzchnia stanowi łącznie nie więcej niż 15% powierzchni całego obiektu, w którym jest /są ulokowane.​

 • Przeniesienie praw do nieruchomości

  - Prawa do nieruchomości można nabyć w formie własności lub użytkowania wieczystego na 99 lat
  - Przeniesienie praw do nieruchomości nastąpi po wygranym przetargu i obostrzone zostanie terminem zagospodarowania przez nabywcę, poprzez ustalenie terminu zakończenia inwestycji.
  - Przez zakończenie inwestycji rozumiane będzie przedłożenie, w terminie 5 lat od dnia podpisania umowy sprzedaży, odpowiednio decyzji o pozwoleniu na użytkowanie co najmniej jednego obiektu budowlanego, bądź zawiadomienia o zakończeniu budowy. - W przypadku niedotrzymania sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy działu II rozdziału 3 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uregulowania określone w umowie.

Projekt został współfinansowany

ze środków RPO WM 2014-2020 w kwocie 4 213 285,69 PLN
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 145 741, 87 PLN
Skip to content