Strefa Aktywności gospodarczej w Miękini

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 10 pkt. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://sagmiekinia.pl/.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Strefy aktywności gospodarczej w Miękini.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 10 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

Strefa Aktywności gospodarczej w Miękini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strefy aktywności gospodarczej w Miękini o nazwie  https://www.sagmiekinia.pl/

 

Koordynator do spraw dostępności: Igor Tynior

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-23.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Nie jest spełnione kryterium 1.1.1 Treść nietekstowa: wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
  1. Nie jest spełnione kryterium: 2.4.6 Nagłówki i etykiety: Nie wszystkie nagłówki opisują temat lub cel treści.
  1. Nie jest spełnione kryterium 1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie): Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
  1. Nie jest spełnione kryterium 3.3.1 Identyfikacja błędu oraz 3.3.2 Etykiety lub instrukcje: Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-24

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Everment Sp. z o. o.  ul. Jezynowa 6, 43-520 Chybie

NIP: 5482738616, REGON: 389740391, KRS nr: 0000917801

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-04-24.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Igor Tynior Adres poczty elektronicznej: [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot Strefa aktywności gospodarczej w Miękini powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Strefa aktywności gospodarczej w Miękini niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Strefa aktywności gospodarczej w Miękini może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Strefa aktywności gospodarczej w Miękini odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjno-magazynowy Miękinia 461, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

Administracja

1) Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku prowadzi jedno wejście które jest dostosowane jest do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Drzwi wejściowe nie są automatyczne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

W budynku jest jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Skip to content